Privaatsuspoliitika‎

A-Flowers OÜ andmete kasutamise privaatsuspoliitika.

Oleme siia lehele kokku koondanud A-Flowers OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtted (Privaatsuspoliitika).

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad A-Flowers OÜ (edaspidi A-Flowers) veebipoe (adressil https://a-flowers.ee) külastajate (edaspidi Kliendid) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

A-Flowers OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient ostab A-Flowers OÜ kaupu või külastab A-Flowers OÜ veebipoodi.

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt A-Flowers OÜ´le avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

1. Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, sest oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Käesolevad Tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas (a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme (b) kuidas A-Flowers OÜ infot töötleb (kasutab, avaldab jne); (c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega. A-Flowers OÜ keskuseid, sh veebipoodi külastades, eeldame, et olete käesolevaid Tingimusi lugenud ja nõustute nendega.

Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad A-Flowers OÜ veebilehel https://a-flowers.ee

A-Flowers’l on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest A-Flowers OÜ veebilehel või muul viisil (nt kliendilehe kaudu). Muudatused jõustuvad nende avaldamisest A-Flowers OÜ veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Külastades https://a-flowers.ee nõustute A-Flowers OÜ privaatsuspoliitikaga. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, on Teil võimalik loobuda veebisaidi kasutamisest, samuti esitada meile Tingimustega seoses küsimusi punktis 9 nimetatud kontaktidel.

Välised lingid: A-Flowers OÜ veebisait kasutab linke, mille veebisaite haldavad kolmandad osapooled. Kui Te klikite mõnele sellistest linkidest suunatakse Teid A-Flowers OÜ saidilt edasi veebisaiti omava organisatsiooni või ettevõtte kodulehele. Isegi kui kahe organisatsiooni veebisaitide vahel eksisteerib seos, ei oma A-Flowers OÜ kontrolli kolmanda osapoole veebisaidi üle. Igaüks neist omab isiklikku isikuandmete kogumise, menetlemise ja privaatsuse poliitikat. Külastades mõnda sellistest saitidest, peaksite enne andmete jagamist, tutvuma eraldi selle lehe privaatsuspoliitikaga.

Mõisted

A-Flowers OÜ – https://a-flowers.ee asuv veebipood.

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on A-Flowers’le teatavaks saanud seoses Kliendi poolt A-Flowers OÜ veebipoe külastamisega.

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud A-Flowers OÜ veebipoes müüdavaid kaupu või kasutab või on kasutanud A-Flowers OÜ teenuseid.

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

2. Milliseid andmeid me töötleme ja miks?

2.1. A-Flowers OÜ kogub ja Töötleb ainult A-Flowers OÜst kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.1.1. Kliendi kontaktandmed: nimi (Saaja ja Saatja), aadress (Saaja), telefon (Saaja ja Saatja), e-posti aadress (Saatja);

2.1.2. Veebikeskkonnas ostu sooritamisel IP aadress ja “küpsiste” informatsioon: nagu paljude teistegi veebisaitide puhul, salvestab A-Flowers OÜ veebisait Teie IP aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega “küpsised” (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud veebisaidi aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega. A-Flowers OÜ ei seo IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei seostata isiklikult. Kuigi teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada – näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks.

2.1.3. Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes kaardimaksega.

2.1.4. Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti A-Flowers OÜ ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.

2.1.5. Ostude ja teenustega seotud andmed: nt A-Flowers OÜst teostatud ostudega või teenustega seonduv info (nt nõusoleku vormid); veebipoest kauba kättetoimetamisega seonduv info, päringud ja kaebused;

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub A-Flowers OÜ kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

3. Kuidas A-Flowers OÜ kasutab kogutud Kliendiandmeid? (Kliendiandmete töötlemise eesmärgid)

A-Flowers OÜ töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Selleks võib A-Flowers OÜ pakkuda Kliendile oma koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või A-Flowers OÜ soovil pakkuda Kliendile parimat teenust. A-Flowers OÜ võib viia läbi Kliendiuuringuid, teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad A-Flowers OÜ õigustatud huvil täiustada või arendada uusi teenuseid, A-Flowers OÜ veebipoodi või põhineb Kliendi nõusolekul.

3.2. Tagada teenuste nõuetekohane osutamine.

3.3. Tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada veebipoe vaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel, mis põhineb A-Flowers OÜ õigustatud huvil.

3.4. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõute jmt) täitmisel või A-Flowers OÜ õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks.

3.5. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate, sh Maksekeskus AS (registrikood 12268475). Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on A-Flowers OÜl õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja ning edastada viimasele Kliendi maksega seonduvaid andmeid.

4. Kuidas me teeme pakkumusi oma klientidele?

4.1. A-Flowers OÜ saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Otseturundus võib põhineda kliendi poolt kasutatavate teenuste või ostetud toodete analüüsil. Pakkumusi võib saata Kliendi nõusolekul tema kontaktandmetele, mis on kogutud vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

5. Kellele me võime kliendiandmeid edastada?

5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Tarbijakaitseamet.

5.2. A-Flowers OÜ võib avaldada Kliendiandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad A-Flowers OÜ’le teenuseid ja kes täidavad A-Flowers OÜ Kliendiandmete kaitsele kehtestatud nõudeid. Kolmandateks osapoolteks võivad olla A-Flowers OÜ partnerid, kelle ülesanneteks on kaupade tellimine, transport, veebipoe osas veebisaidi hooldamine ja selle sisuhaldus, turundusega seotud partnerid, sh juriidilised isikud ja kes osutavad A-Flowers OÜle teenuseid ning klienditeavituste (uudised, kliendipakkumised) väljasaatmise teenust pakkuvad isikud.

5.3. A-Flowers OÜl on õigus avaldada Kliendiandmeid finantskonsultandile või teistele A-Flowers OÜ poolt volitatud isikutele tingimustele, et nimetatud isikutele andmete avaldamine on vajalik (õigustatud huvi olemasolul).

6. Kui kaua me andmeid säilitame?

6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, A-Flowers OÜ õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon, õigusnormid). Sellisel juhul säilitatakse salvestist tuvastatud probleemi lahendamiseni või vastava juurdluse lõpetamiseni.

7. Millised õigused on eraisikust Kliendil?

Eraisikust Kliendil on A-Flowers OÜ poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:

7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

7.2. Võtta osaliselt või täielikult tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nt nõusolek otseturunduspakkumuste saamiseks). Kui Klient võtab tagasi enda isikuandmete töötlemise nõusoleku, ei saa A-Flowers OÜ võimaldada kliendile e-poe kasutamist. Nõusoleku saab tagasi võtta, saates taotluse läbi aadressile contact@a-flowers.ee.

7.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning A-Flowers OÜ analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

7.4. Taotleda oma andmete kustutamist, nt kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel ning Klient võtab nõusoleku tagasi. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu või juriidilise kohustuse täitmiseks.

7.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

7.6. Saada infot, kas A-Flowers OÜ töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.

7.7. Esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes, kui andmete töötlemine põhineb A-Flowers OÜ õigustatud huvil.

7.8. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

7.9. Juhul kui soovite kasutada ükskõik millist eeltoodud õigust edastage taotlus, kas punktis 9.3. toodud kontaktidele. Oluline on taotlusele lisada Teie isikut tõendava dokumendi andmed (foto). See on vajalik, et saaksime olla veendunud, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.

8. Kuidas on tagatud teie andmete turvalisus veebis?

A-Flowers OÜ veebisait omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

9. Kuidas meiega ühendust võtta?

9.1. Kui Teil on küsimusi seoses käesolevate tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust.

9.2. Teil on õigus pöörduda A-Flowers OÜ poole oma Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega meie veebilehel https://a-flowers.ee toodud kontaktidel.

9.3. Eraisikust kliendid võivad pöörduda e-post teel: contact@a-flowers.ee